top of page

CHEMISTRY REAGENT

น้ำยาวิเคราะห์ทางเคมี

น้ำยาวิเคราะห์ทางเคมี ประกอบด้วย 2 กลุ่มหลัก คือ 
1.น้ำยาวิเคราะห์ทางเคมีสำหรับเครื่องทั่วไป 
(Manual Reagent Chemistry)
2.น้ำยาวิเคราะห์ทางเคมีด้วยเครื่องอัตโนมัติ 
(Automated Reagent Chemistry)

Chemistry Reagents.jpg
CHEMISTRY REAGENT: Services
bottom of page