top of page

ร่วมงานกับเรา

สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนองค์กร

ตำแหน่งงาน

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

PRODUCT SPECIALIST / APPLICATION SPECIALIST

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. ดูแลรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย

  2. ดูแลรับผิดชอบการ set-up, operator training, calibration, troubleshooting, validation ให้กับเครื่องที่ลูกค้าใช้งานอยู่ รวมถึงเครื่องที่จะมีการติดตั้งใหม่

  3. จัดทำรายงานปัญหาและเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

  4. นำเสนอข้อมูลทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้แทนขายและอธิบายข้อมูลสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการ

  5. ร่วมจัดทำเอกสารทางวิชาการต่างๆ สำหรับความจำเป็นและความต้องการของลูกค้า

  6. ช่วยเหลืองาน Event ต่างๆ ที่ทีมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ทางวิชาการให้กับลูกค้าหรือวัตถุประสงค์ทางการตลาด

คุณสมบัติ

- ชาย / หญิง

- อายุ 24 – 35 ปี

- จบการศึกษาปริญญาตรี เทคนิคการแพทย์, วิทยาศาสตร์การแพทย์, สหเวชศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่ใกล้เคียง

- มีประสบการณ์ทางด้านงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ขั้นต่ำ 3-5 ปีโดยมีความเข้าใจด้านเทคนิคเกี่ยวกับขั้นตอนในห้องปฏิบัติการ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- หากมีรถยนต์ส่วนตัวและใบขับขี่ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถเดินทางติดต่องานได้ทั้งในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ดี

- สามารถเดินทางไปฝึกอบรมในต่างประเทศได้

- คณะ : สหเวชศาสตร์   คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง

Scientist in the Lab

ส่ง Resume มาที่ biotechthai@gmail.com

ติดต่อสมัครงาน 02-579-7599

JOIN US: Careers
bottom of page